Meaning of eu- in English:

eu-

Pronunciation /juː/

  • Well; easily.

    ‘eupeptic’
    • ‘euphony’

Origin

From Greek eu ‘well’, from eus ‘good’.