Meaning of ski tour in English:

ski tour

noun

  • An act or period of ski touring.

    • ‘a cross-country ski tour’