Definition of deglobalization in English:

deglobalization

(British deglobalisation)

Pronunciation /ˌdēˌɡlōbələˈzāSHən/ /ˌdiˌɡloʊbələˈzeɪʃən/ /ˌdēˌɡlōbəˌlīˈzāSHən/ /ˌdiˌɡloʊbəˌlaɪˈzeɪʃən/

noun

  • The reversal or decline of the effects of globalization.

    ‘an intensification of the trade war is likely to speed up this process of deglobalization’

Pronunciation

deglobalization

/ˌdēˌɡlōbələˈzāSHən/ /ˌdiˌɡloʊbələˈzeɪʃən/ /ˌdēˌɡlōbəˌlīˈzāSHən/ /ˌdiˌɡloʊbəˌlaɪˈzeɪʃən/