Definition of John Day River in English:

John Day River

Pronunciation /ˌjän ˌdā ˈrivər/ /ˌdʒɑn ˌdeɪ ˈrɪvər/

proper noun

  • A river that flows for 280 miles (450 km) across northern Oregon to join the Columbia River east of The Dalles.

Pronunciation

John Day River

/ˌjän ˌdā ˈrivər/ /ˌdʒɑn ˌdeɪ ˈrɪvər/