Definición de meidjie en inglés

meidjie

Pronunciación /ˈmeɪki/ /ˈmeɪtʃi/

nombre

inglés de Sudáfrica

Origen

1970s. From Afrikaans meidjie from meid + -jie, form used after d or t of -ie, diminutive suffix.