Definition of proportionalist in English:

proportionalist

noun

Politics
  • An advocate of proportional representation.

Pronunciation

proportionalist

/prəˈpɔːʃ(ə)nəlɪst/ /prəˈpɔːʃ(ə)n(ə)lɪst/ /prəˈpɔːʃən(ə)lɪst/

adjective

  • Of, relating to, or favouring proportionalism.

Pronunciation

proportionalist

/prəˈpɔːʃ(ə)nəlɪst/ /prəˈpɔːʃ(ə)n(ə)lɪst/ /prəˈpɔːʃən(ə)lɪst/

Origin

Mid 19th century (in an earlier sense). From proportional + -ist.