Definition of Valley of the Kings in English:

Valley of the Kings

Pronunciation /ˈvalē əv/ /ˈvæli əv/ /ə T͟Hē/ /ə ði/ /T͟H(ə)/ /ð(ə)/ /T͟Hē kiNGz/ /ði kɪŋz/

proper noun

  • A valley near ancient Thebes in Egypt where the pharaohs of the New Kingdom (c.1550–1070 BC) were buried.